Ikuto Tsukiyomi Amu Hinamori Nagihiko Fujisaki Tadase Hotori Utau Tsukiyomi Rima Mashiro Kairi Sanjo Characters Ikuto Tsukiyomi Amu Hinamori Nagihiko Fujisaki Kairi Sanjo Utau Tsukiyomi Kukai Souma Tadase Hotori Organization Site administration Community Copyright Forums Help Site maintenance Policy Community Recent blog posts